Kupforsøget i 1947

----

I 1916 blev "Astronomisk Selskab" stiftet med matematikeren Poul Heegaard som formand. Luplau Janssen, der havde været én af initiativtagerne, sad i bestyrelsen og var redaktør af "Astronomisk Tidsskrft", som snart skiftede navn til "Nordisk Astronomisk Tidsskrift". Efter den såkaldte Kronstrøm-affære blev bestyrelsen udskiftet. Professionelle astronomer fra universitetsobservatoriet kom i bestyrelsen og udgav "N.A.T" med ny nummerering, lavere frekvens og mindre amatørstof.

I 1947 døde den mangeårige formand, astronomiprofessor Elis Strögrem. Der blev derfor indkaldt til en ekstraodinær generalforsamling for at få valgt en ny formand. Her forsøgte Luplau Janssen og hans støtter ved hjælp af en teknikalitet at generobre bestyrelsesposter i Astronomisk Selskab: Det første, der skulle ske, var valg af dirigent. Men dette punkt stod ikke på dagsordenen! Sådan havde det været kotyme i mange år, men det blev nu hævdet, at valg af dirigent ville være "i enhver henseende ulovligt". Der blev dog valgt en ny bestyrelse med observator Julie Marie Vinter Hansen som formand.

Ved den efterfølgende ordinære generalforsamling forsøgte Luplau Janssen igen, bl.a. ved hjælp af fuldmagter fra provinsen. Men den siddende bestyrelse havde også skaffet sig fuldmagter og kunne efter en stormfuld generalforsamling fortsætte sit arbejde.

Herunder gengives et referat af den ekstraordinære generalforsamling, to breve fra hver sin lejr samt dokumenter i tilknytning til den følgende ordinære generalforsamling.

HN
Referat af den ekstraordinære generalforsamling, formodentlig udarbejdet af Uraniaklubben.
Det er signeret "W.J.", som er Willy Jørgensens initialer (bekræftet af Knud Strandbæk, juni 2016).


Til »Astronomisk Selskab«s Medlemmer!


Ved Professor E. Strømgrens Død i Foraaret 1947 blev Formandsposten i »Astronomisk Selskab« ledig. Bestyrelsen indkaldte da til ekstraordinær Generalforsamling den 13. Maj. Dagsordenen var i Uoverensstemmelse med Selskabets Love, hvori det hedder, at der kun kan stemmes om Ting, der fandtes opført paa Dagsordenen, og dernæst, at Selskabets Formand vælges af Generalforsamlingen. Man havde forsømt som Pkt. 1 at opføre Dirigentvalg, saaledes at Dirigentvalg ikke lovligt kunde finde Sted. Som næste Punkt paa Dagsordenen skulde da have været anført Valg af Formand, medens sidste Punkt skulde have været Valg af et supplerende Medlem til Bestyrelsen, hvis Frk. Vinter Hansen, der i Forvejen var Medlem af Bestyrelsen, skulde blive valgt til Formand. Hvis Forsamlingen havde foretrukket et udenforstaaende Medlem til Formand, vilde Bestyrelsen straks have været fuldtallig, saaledes at det sidste Valg var overflødigt. I Stedet for havde man paa Dagsordenen sat som 1. Punkt Valg til den ledigblevne Bestyrelseplads (Hr. Afdelingsleder Erik V. Petersen var foreslaaet), hvorefter som Punkt 2 var sat Valg af Formand. Naar Valg efter Pkt. 1 havde fundet Sted, vilde Forsamlingen være tvunget til at vælge et Bestyrelsesmedlem til Formand, stik imod Lovenes Paabud. Dagsordenen var saaledes i sin Helhed ulovlig, og de efter den foretagne Valg er ugyldige.

Til Medlemmernes Orientering hidsættes et nøjagtigt Referat af denne Generalforsamling.Generalforsamlingen i Astronomisk Selskab den 13. Maj 1947.

Edelberg indledte med at foreslaa valgt en Dirigent.

Cederqvist protesterede under Henvisning til Lovenes § 12, og der opstod en kort Diskussion med mange implicerede. Det var ikke nogen Sag; det var en Formalitet, og der var 27 Aars Praksis for denne Fremgangsmaade.

Man foreslog at sætte det under Afstemning, men Cederqvist protesterede. -- Det var umuligt at stemme om det. »Vi maa holde os til Lovene, og det er i enhver Henseende ulovligt.«

Der blev fra Salen foreslaaet, at »man støtter sig til Bestyrelsen og hører efter uden Afbrydelser«.

Luplau Janssen brød ind, idet han forlangte Selskabets Love overholdt, og fortsatte: »Jeg vil gøre opmærksom paa, at ved sidste Generalforsamling blev der ogsaa afskaaret for Meningstilkendegivelser fra Medlemmernes Side overfor, hvad der kun var sat som et Forslag, en Henstilling til Bestyrelsen. Naar man er saa ømtaalelig overfor dette, saa maa man først og fremmest forlange af Bestyrelsen, at disse Formaliteter er i Orden. Det er saa meget desto vigtigere, ... der kan ikke være den ringeste Tvivl om, at Maaden ogsaa er imod Selskabets Love, idet Dirigentens Stemme gør Udslaget i Tilfælde af Stemmelighed, og der staar i § 12 tillige, at der kan kun finde Afstemning Sted over Spørgsmaal, der i Forvejen er optaget paa Dagsordenen. Da Dirigenten skal vælges først, er det lige saa givet, at der ingen Dirigent vælges, ... og da dette Spørgsmaal har været et Kardinalpunkt i Astronomisk Selskab, finder jeg ikke, at der er ringeste Lejlighed til at tilbagevise et Tilfælde af Formaliteter.«

Efter en Bemærkning om, at det er almindeligt kendt, at foruden gældende Lov er der ogsaa noget, der hedder Sædvane, som er akkurat lige saa bindende som Lov -- naar en saadan Sædvane har været gældende i 27 Aar, er den lige saa gældende som Lovene -- gik Edelberg over til at spørge »om der er andre Forslag til Valg af Dirigent. Da dette ikke er Tilfældet, vil jeg gaa ud fra, at Professor Steffensen er valgt«, hvis Professor Steffensen vil overtage det vanskelige Hverv.

Tilraab: »Nej, det kan De ikke« -- »Der maa først stemmes« -- »Der kan ikke stemmes«.

Professor Steffensen anførte, at »det er en Forudsætning, at der er Dirigent, selv om det ikke er opført paa Dagsordenen. Det er en Selvfølge, at man ikke kan holde Generalforsamling uden Dirigent; ellers vilde det hele opløses i Kaos. Naar der staar i § 13 ..., saa er det dermed ogsaa givet, at selv om det ikke staar som Punkt paa Dagsordenen, saa er det en Selvfølge, at der vælges en Dirigent. Hvis man vil hævde, at der ikke kan stemmes om det, fordi det ikke er opført, saa er der ikke noget i Vejen for at foretage om jeg saa maa sige en Prøveafstemning, at faa en Prøveafstemning for at faa konstateret Medlemmernes Mening. Jeg har endnu at sige, at da denne Generalforsamling er indvarslet med de i Lovene bestemte 14 Dages Varsel, saa vilde de Herrer, som havde haft Indvendinger, som betragtede Generalforsamlingen som ulovlig, have haft Grund til at henvende sig til Selskabets Bestyrelse om det, de mente, der var forkert.«

Der blev derefter bedt de Medlemmer, der mente, at det er lovligt at vælge en Dirigent, tilkendegive dette. 24 Stemmer. 8 mener, at det er ulovligt. Et overvejende Flertal er af den Mening, at Valget er lovligt.

Luplau Janssen: »Naar blot eet eneste af Medlemmerne protesterer, er Generalforsamlingen ulovlig, saa det er et Slag i Luften, der foretages. Jeg ved, at der er uhyre Utilfredshed ude i Provinsen. Jeg kan protestere paa fraværendes Vegne mod Lovligheden af denne Generalforsamling. Der er ogsaa andre Punkter, der er i Uoverensstemmelse med Loven. -- Det vilde være en Skamplet paa Selskabet. -- Jeg har som det ældste Medlem, jeg er den eneste, der er i Live af Selskabets Stiftere, den største Respekt for Selskabets Love og har altid rettet mig efter dem. -- Hvorfor skal Selskabet saa en Dag, naar det passer Bestyrelsen at lave noget forkert, bare se til?«

Professor Steffensen henviste de Medlemmer, der mener, Generalforsamlingen var ulovlig til »de Retsmidler, man har over for ulovlige Generalforsamlinger.« »Hvad siger Bestyrelsens juridiske Medlem?«

Edelberg: »Jeg er ganske enig.«

Professor Steffensen: »Vi vil saa gaa over til Valg af et Medlem til Bestyrelsen.«

Buch Andersen fik derefter Ordet efter at have gjort opmærksom paa, at det, han havde at sige, var noget vedrørende dette Spørgs-maal: »Da nu Dagsordenen er kommet under Debat, er der ogsaa et andet Punkt, idet det Medlem, der skal vælges først, gaar forud for Formanden, og i det Øjeblik er Bestyrelsen fuldtallig. Derved er der for saa vidt lagt en Tvang paa Medlemmerne ved Valget af Formanden. -- Naar nu hele Ordningen er kommet under Diskussion i Aften, saa er jeg bedt om paa en Gruppe Medlemmers Vegne at komme med et Indlæg til en Diskussion. Først er der denne Dagsorden, som ikke er i Overensstemmelse med Lovene, og dernæst er der et andet vigtigt Punkt. Selskabet er stiftet for at fremme Astronominteressen her i Landet og at knytte dem sammen, der er interesserede i Astronomi. Der blev paa sidste Generalforsamling foretaget en Henvendelse fra Uraniaklubben, om Astronomisk Selskab vilde være med til at arrangere et Landsmøde. Dette blev der ikke indvendt noget imod fra Medlemmerne, men i dette Selskab har øjensynligt Medlemmerne ikke ret ofte Ordet. I alle Tilfælde kom der en Henvendelse fra Uraniaklubben til Astronomisk Selskabs Bestyrelse, og den blev afslaaet pure. Det mener jeg er imod Selskabets Interesser, og derfor mener jeg, at den Bestyrelse, der sidder i Øjeblikket, er inkompetent til at varetage Selskabets Interesser. Naar jeg siger dette, er det ikke i faglig Henseende, det er jeg ikke kompetent til, det er kun rent organisatorisk, at jeg mener, at den Bestyrelse, der har siddet i saa mange Aar, har slaaet sig til Ro med Forholdene. Derfor vil jeg paa denne Gruppe Medlemmers Vegne foreslaa, at der bliver indkaldt til ny Generalforsamling, hvor første Punkt bliver Valg af Dirigent, og dernæst, hvis Bestyrelsen ikke vil gaa ind for en mere forhandlingsvenlig Politik og gøre noget for de astronomiinteresserede her i Landet, at de stiller deres Mandater til Raadighed.«

Luplau Janssen: »Mine Damer og Herrer! Jeg er, som jeg før bemærkede, Selskabets ældste Medlem og en af Stifterne og har derfor altid haft en vis Interesse for Selskabet, og jeg maa jo sige, at jeg kan underskrive, hvad Buch Andersen sagde. Den Udvikling, vi nu har gennemløbet, har været til Skade for Astronomien her i Landet og har i høj Grad skadet os fra Astronomisk Selskab. For at komme til nogle konkrete Punkter, vil jeg nøjes med, hvad der er sket, siden den højt ærede Formand døde, og Selskabet har været uden Formand. Der er først sket det, at der blev sagt Nej til Deltagelse i Forberedelsen af et Landsmøde, som der ikke vilde være Tvivl om, vilde være af største Betydning for Udbredelsen af Kendskabet til Astronomien og Interessen for Astronomien. Naar Bestyrelsen ikke vil gaa ind for det, saa kan det enten være af personlige Grunde, som bør være bandlyst over for det egentlige Spørgsmaal, eller ogsaa maa det være, fordi Bestyrelsen ikke har Lyst. -- Disse to Punkter diskvalificerer Bestyrelsen i allerhøjeste Grad. Jeg har sagt det tidligere om disse Forhold, men jeg gentager det saa bestemt som muligt, at Bestyrelsen maa kende sin Besøgelsestid og faa Orden i Sagerne, ellers risikerer vi, at alle de virkeligt interesserede forsvinder fra Astronomisk Selskab. -- I Stedet for at virke samlende, virker det spredende. -- Dernæst en Dagsorden, som efter min Mening og andres Mening, det er ikke saa faa Mennesker, der efterhaanden har ytret sig derom, er ganske overordentlig forkert, i Virkeligheden i Uoverensstemmelse md Selskabets Love.«

Luplau Janssen nævnte derefter den Agitation, der var ført blandt Medlemmerne, og udtalte, at det var en temmelig eensidig Agitation, samt at han havde en Del forskellige Breve fra Mennesker rundt omkring i Landet, som egentlig har følt sig »kidnapped«, naar der... (Afbrydelse af Protestraab og Diskussion fra Salen).

Luplau Janssen fortsatte, at det havde været et andet Tilfælde, naar der... (Afbrydelse af Protestraab og Diskussion fra Salen), skulde sættes paa Dagsordenen, og saa satte Forslagene under Urafstemning. »Det vilde være en mere hæderlig Maade overfor Selskabet, navnlig overfor dem, der sidder i Provinsen. Derfor maa man af Hensyn til disse Mennesker forlange Dagsordenen i Orden og opfyldt til Punkt og Prikke. Hvis vi ser paa Sammensætningen af Bestyrelsen, saa er der ogsaa Forhold her, der gør sig gældende. De maa endelig forstaa, at der er ikke noget personligt i det, jeg nu siger.«

Derefter omtalte Luplau Janssen Problemet, at to af Bestyrelsens Medlemmer var afhængig af hinanden uden for deres Arbejde i Bestyrelsen. Disse Forhold var uheldige og kunde i givet Tilfælde blive en Svaghed. »Saa var der dernæst en Mindetale, der blev holdt her i Selskabet, og af denne Mindetale er jeg i Besiddelse af et stenografisk Referat, saa jeg ved, hvad der blev sagt.«

Afbrydelse af Professor Steffensen, der mener, at disse Ting er Dagsordenen uvedkommende.

Luplau ]anssen: »De hænger sammen med Valget.«

Derefter en kort Diskussion: »Der kan ikke vælges« -- ».. .skal følge efter Formandsvalget« -- »Formanden bør vælges først efter Lovene. Der er klare Forskrifter om, hvordan det skal være.«

Luplau Janssen fortsatte: »Denne Tale gjorde et meget pinligt Indtryk paa mig. Jeg vil gaa ud fra, at naar en Mand har været Formand i Selskabet i mange Aar, og han saa gaar hen og dør, saa mindes man ham virkelig med Hæder.« Luplau Janssen udtalte videre, at det ikke var nødvendigt at rose ham for Ting, som han ikke havde gjort. L. J. havde for nogen Tid siden, da det fortaltes, at Professor Strømgren havde stiftet Selskabet, gjort opmærksom paa, at det var ham.

Luplau Janssen sagde endvidere: »Jeg skal gøre opmærksom paa, at Sektionsarbejdet var startet, før Professor Strømgren kom til. Efterretningstjenesten fungerede ogsaa før den Tid, og 300 Observationer overgik til den nye Bestyrelse til Offentliggørelse, da den traadte til.«

Luplau Janssen gik derefter over til Punktet Professor Strømgrens Nøjagtighed og udtalte, at han ikke tvivlede paa, at Professor Strømgren var lige saa nøjagtig, som andre Mennesker bestræbte sig for at være, men man behøvede ikke at sparke til andre, der har skrevet populært. Han vidste ikke, om det gjaldt Andreas Nissen, Professor Strømgren eller ham selv. L. J. paaviste en stor Meningsløshed i en af Professor Elis Strømgrens Bøger, og sagde, at han naturligvis ikke agtede at opfatte den som andet end en Lapsus, og at intet Menneske vilde finde paa at laste Professor Strømgren i den Anledning. Der havde her været en vis Tilbøjelighed til at rette Æselspark til andre Sider. L. J. fortsatte med at sige, at Bengt Strømgren ikke har været i Bestyrelsen saa længe, men Frk. Vinter Hansen kender den gamle Forening, og L. J. vidste, at de Medlemmer, der havde ønsket at hædre Professor Strømgren, havde gjort det paa en mere personlig Maade. »I den Anledning mener jeg, at Frk. Vinter Hansen er aldeles ubrugelig som Formand i Selskabet.«

Der burde ikke være den ringeste Anledning til Kritik af Dagsordenen. »Skal vi ikke hellere være enige om at faa bedre Luft i Selskabet,« sagde Luplau Janssen, »at kalde til Samling i Stedet for Spredning. Det er Hensigten med, hvad jeg siger her.« »Det vilde være godt,« fortsatte L. J., »om Bestyrelsens Initiativ kunde blive gentaget paa en Maade, saadan saa at Medlemmerne virkelig kunde faa Lejlighed til at tage Del i Afstemningen og virkelig kunde tage Stilling til de Spørgsmaal, der foreligger.« Luplau Janssen udtalte, at det vilde være ønskeligt, om der kunde blive Valg hurtigst muligt, hvor der vilde blive Lejlighed til at faa fornyet Selskabets Aand, og -- idet han henviste til § 12 -- Medlemmerne kunde faa Lejlighed til at vælge en ny Bestyrelse, og han sluttede: »Den Maade, hvorpaa det har skullet finde Sted i Aften, det er aldeles uværdigt for Selskabet. Den Sag maa overvejes bedre og maa gøres om.«

Professor Steffensen udtalte, at det efter hans Opfattelse ikke var nok at kritisere de Mennesker, der var foreslaaet valgt, men at man saa ogsaa maatte foreslaa andre Medlemmer end dem, der var foreslaaet, og gav derefter Ordet til Professor Strømgren, »som har ønsket det«.

Professor Bengt Strømgren: »Jeg skal ikke prøve paa at tage Stilling til alle de mange Punkter, som er nævnt, men jeg vil sige som mit Indtryk af denne ekstraordinære Generalforsamling, hvilket Formaal den skal tjene til, det er netop, at alle i Selskabet, som er blevet indkaldt, bør vide, at vi staar over for en vigtig Begivenhed i Astronomisk Selskab, og at alle, som føler, at de har noget, de vil give Udtryk for i den Anledning, da her benytte Lejligheden til at fremkomme med deres Mening, idet det drejer sig efter Dagsordenen om Valg af ny Bestyrelse og Valg af Formand, naar der er indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling, og det finder Sted, efter at Selskabets mangeaarige Formand er afgaaet ved Døden. Jeg synes ikke, at der behøves særlige Opfordringer til at give sin Mening tilkende.«

Professor Strømgren udtalte derefter, at han aldeles var af den Mening, at Fremgangsmaaden var i Overensstemmelse med Lov og Praksis, og sagde derefter: »Vedrørende det Punkt Landsmødet: Først vil jeg sige, at jeg opfattede det ogsaa saadan, at det var et Forslag, som blev nævnt paa sidste Generalforsamling, og hvis en Del af de tilstedeværende gav Udtryk for sit Bifald, er det ikke dermed noget, der er vedtaget. Tværtimod, jeg synes, at en Ting som Opfordringer af et andet Selskabs Bestyrelse om Fællesmøder, det er noget, som Bestyrelsen træffer Bestemmelse om, det er noget, som netop man har Bestyrelsen til, som er valgt af Medlemmerne. Nu tror jeg ogsaa, at man maaske kunde misforstaa det, naar der blev sagt, at vi pure havde afvist Uraniaforeningens Henvendelse, om at man ønskede, at de to Foreninger i Fællesskab skuidé ordne Landsmøde. Saadan som Situationen laa, var det efter min Mening ikke nogen heldig Fremgangsmaade, men man var ivrig for at vise, at man ikke vilde holde sig tilbage for Samarbejde med den anden populære astronomiske Forening, og man havde netop i den Forbindelse gjort Opfordringer om at komme til Stede til andet Arrangement.«

Professor Strømgren sagde derefter, at naar man fandt, det vilde være i Astronomiens Interesse, vilde man søge Samarbejde, men man fandt ikke, at man kunde gaa saa vidt som at arrangere Møder i Fællesskab med den anden Forening, som saaledes Astronomisk Selskab vilde faa Hovedansvaret for nu.

Professor Strømgren sluttede med at nævne, at der jo ogsaa var en Række andre Punkter, som man ikke behøvede at komme nærmere ind paa, men at det iøvrigt var hans Opfattelse, at dette var en udmærket Lejlighed for Selskabets Medlemmer til at give sin Mening tilkende, og at der netop er Lejlighed til det »ved den Afstemning, der nu skal finde Sted«.

Frøken Vinter Hansen udtalte vedrørende sin Mindetale, at hun var meget forbavset, naar Herr Luplau Janssen her følte, hvad han kalder et Æselspark. »At Professor Strømgren ikke føler, at der er blevet sparket til ham, er vist overflødigt at sige. Hvordan Herr Nissen har opfattet det, skal jeg naturligvis ikke udtale mig om, men i hvert Fald kan jeg bestemt sige, at der ikke har været tænkt paa nogen særlig. Saa vidt jeg husker, sagde jeg saadan noget som, at der var mange, der mente, at det var nemt at skrive populært, men saadan var det jo iøvrigt slet ikke, thi samtidig skulde man jo passe paa, at det ikke gik ud over Nøjagtigheden. Det var, hvad jeg sagde, og det kan jeg staa ved, og det .var jo rigtigt.«

Frøken Vinter Hansen sluttede med at sige, at hun ikke havde forestillet sig, at hendes Tale skulde give Anledning til en Diskussion som denne. Den var under Selskabets Værdighed, men »hvad jeg har sagt, maa jo fuldstændig gaa ud over mig selv.« Hun fandt det lidt pinligt, at »vi her skal diskutere Nøjagtigheden og Unøjagtigheden af Mennesker, enten de er levende eller døde.

Lektor Møller Nielsen begyndte med at sige, at han talte som et ganske almindeligt menigt Medlem. Han huskede ikke nøjagtigt, hvad der stod i Lovene. Det var maaske en Fejl, sagde han, ikke at sætte sig ind i, hvad der stod i dem, men det var saa mange Aar siden, han havde læst dem, men han mente iøvrigt ikke, det var saa vigtigt. Det var jo ikke noget Aktieselskab. Han fandt ikke, at man burde hænge sig i saadanne Formaliteter som et Dirigentvalg. »Buch Andersen, tror jeg, Navnet var, sagde eller paastod, for det var jo en Paastand, at her havde Medlemmerne ikke ret ofte Ordet. Den Bebrejdelse maa man rette mod sig selv som Medlem.«

»Jeg skal afholde mig fra at bruge stærke Ord. Andre har jo brugt meget stærke Ord: Æselspark, bedre Luft, forny Selskabets Aand. Det ligger ikke for mig ved en saadan Lejlighed at bruge stærke Ord, saa jeg vil afholde mig, selv om jeg maaske kunde karakterisere visse Bemærkninger i denne Diskussion, -- men »kid-napped«, det er en Fornærmelse mod Medlemmerne. -- En enkelt Ting med Hensyn til Indkaldelse af Forslag lyder meget tiltalende for mig. Jeg vilde egentlig ogsaa have ønsket, at Bestyrelsen havde sat Valg af Dirigent som Punkt paa Dagsordenen.«

Møller Nielsen sluttede med at sige, at man nu maatte holde sig til Professor Steffensen som Dirigent, da Flertallet af de tilstedeværende støttede dette, og at man nu i Debatten maatte komme til førse Punkt paa Dagsordenen, nemlig Valg af et Medlem af Bestyrelsen.

Efter en kort Bemærkning fra Luplau Janssen fortsatte Frøken Vinter Hanstn med, at hun ikke rigtig forstod, hvad Luplau Janssen antydede, at der skulde kunne opstaa Vanskeligheder, fordi hun var tilknyttet til samme Institution som Professor Bengt Strømgren, og at der saaledes skulde være et Afhængighedsforhold.

Efter lidt Diskussion og Mumlen blandt Tilhørerne nævnte Luplau Janssen, at man kan være til Nytte for Astronomisk Selskab uden at have siddet i Bestyrelsen. En stor Del af Tilgangen af Medlemmer skyldtes en Overgang ham, -- og han fortsatte: »Jeg vil ogsaa sige, at det om Astronomisk Tidsskrifts store Værdi, det kan diskuteres meget. Jeg vil kun sige, at der er en stor Del af Læserne, en anden Kategori end de, der er repræsenteret her i Aften, der er yderst utilfredse.«

Luplau Janssen fortsatte, at han ikke havde Spor personlig Interesse af disse her Ting, men han følte sig forpligtet dertil af en Masse Henvendelser, han havde haft mellem Aar og Dag. »Flok klager til mig,« sagde han, »over, at de ikke faar Svar fra Bestyrelsen.« Luplau Janssen bad Tilhørerne lægge nøje Mærke til, at der ikke laa nogen som helst personlig Forfængelighed og Ærgerrighed til Grund for det, han havde fremført, og sagde, »at min personlige Interesse er kun som Selskabets Stifter, den eneste, der lever, at se dets Trivsel.«

Professor Steffensen forespurgte, om Oppositionen har andre at foreslaa.

Schmuhl: »Der foreslaas Magister Luplau Janssen.« Professor Steffensen: »Jeg skal kun sige, at Bestyrelsen opretholder sit Forslag: Afdelingsleder E. V. Petersen er kendt af Medlemmerne som en meget aktiv Amatørastronom. (Mumlen fra Salen). -- De, der stemmer for Valg af Magister Luplau Janssen under Punkt eet.«

Tilraab: »Det er altsaa kun Prøvevalg.«

Cederqvist: »Er det en Generalforsamling?«

En kort Diskussion: »Forudsætningen var en Prøveafstemning.« -- »Jeg sagde udtrykkelig, at vi maa henvise de Medlemmer, som mener, Generalforsamlingen er ulovlig, til de Retsmidler, man har overfor ulovlige Generalforsamlinger.«

Luplau ]anssen: »Jeg maa bede de Medlemmer, der vil stemme paa mig om at lade være med at stemme. Hvis det skulde ske, at jeg fik Flertal, vilde jeg ikke have, at der skulde være den ringeste Tvivl om, at jeg var lovligt valgt.«

Professor Steffensen: »I § 8 i Lovene staar der blandt andet...«

Luplau Janssen: »Jeg maa gøre opmærksom paa, at Generalforsamlingen vælger Formanden. Det er Formanden, der er død. -- Det kommer an paa, om Formanden skal fungere mere end Professor Strømgrens Periode ud. -- I det Øjeblik, der bliver valgt et andet Medlem ind i Bestyrelsen, er Valget ikke frit.«

Edelberg: »Der bliver altid først valgt et Bestyrelsesmedlem, og derefter vælges Formanden. Der staar særskilt paa Dagsordenen, at det sker efter Valget af den paagældende Bestyrelse.«

Frøken Vinter Hansen: »Da Professor Strømgren var Formand, valgte man ud af Bestyrelsen, hvem der var mest egnet til Formand. Er det ikke Loven?«

Aase Luplau Janssen: »Nej, det er ikke!«

Frøken Vinter Hansen: »Naar Professor Strømgren gik af, gik han af som Bestyrelsesmedlem og blev genvalgt som Bestyrelsesmedlem, og næste Punkt var saa Valg af Formand. Det stod Dem frit for at vælge et andet Medlem.«

Mumlen og Diskussion.

Professor Steffensen: »De, der stemmer for, at Afdelingsleder E. V. Petersen vælges ind i Bestyrelsen, bedes række en Haand i Vejret. -- 21. -- Dertil kommer saa nogle Fuldmagter, lad os se. »Det bliver 114 Stemmer for. Er der nogen, der stemmer imod? Naa, det er der ikke.«

Tilraab: »Der er nogle af Fuldmagterne, der er tilbagekaldt.«

Professor Strømgren: »Med Hensyn til de Fuldmagter, jeg har faaet, er der ikke nogen, der er tilbagekaldt.«

Professor Steffensen: »Herunder er Punkt eet udtømt. Punkt to: Bestyrelsen foreslaar Frøken J. Vinter Hansen. Er der andre Forslag? Naa, der er ikke andre Forslag. Saa beder jeg dem, der stemmer for Frøken Vinter Hansen, række Haanden i Vejret. 21. Det bliver altsaa ialt 114. Frøken Vinter Hansen er valgt med 114 Stemmer. Hermed er Dagsordenen udtømt og Generalforsamlingen hævet.«

Tilraab om, at der er mere endnu.

Professor Steffensen: »Jeg har ikke det mindste imod, at man fortsætter Diskussionen.«

Luplau Janssen: »Det er en mærkelig Bestyrelse, der prøver at gennemtrumfe en Generalforsamling. -- Jeg ønsker Adgang til Astronomisk Selskabs Medlemsbog, for at Medlemmerne i Provinsen skal underrettes om, hvad der er sket. Jeg opfordrer Bestyrelsen til at gøre mig bekendt med, hvor jeg kan faa Adgang til Medlemsbogen.«

Professor Strømgren: »Det synes jeg, at Bestyrelsen maa overveje.«

Luplau Janssen: »Mit Krav er fuldgyldigt. Jeg har Ret til at vide, hvem jeg sidder i Selskab med. Jeg ønsker at stifte Bekendtskab med dem.«

Møller Nielsen: »Luplau Janssen kan jo henvende sig til Bestyrelsen.«

Luplau Janssen: »Det har jeg gjort i dette Øjeblik.«

Møller Nielsen: »Et Flertal tilstedeværende har billiget Valget af Professor Steffensen, Valget af Dirigenten og godkendt Dagsordenen.«

Luplau Janssen: »Forsamlingen kan ikke være kompetent til at afgøre, om der kan være en regulær Afstemning.«

W.J.
Brev (skrevet på en skrivemaskine uden "ø") fra Astronomisk Selskabs bestyrelsesmedlem, Julie M. Vinter Hansen, observator ved Universitetsobservatoriet, til højskoleforstander Arnfred (formodentlig J.Th. Arnfred, der var forstander for Askov Højskole 1928-53):

   Östervoldgade 3, Köbenhavn K
   Den 2. Januar 1948.

   Hr. Höjskoleforstander Arnfred!
   Tak for Deres Brev af 29. December. Der er ingen, der mere end jeg skulde önske at leve i Fred med alle de hjemlige Astronomer, saa at der kan blive Arbejdsro, men dette synes jo ikke i Öjeblikket at være muligt. Naar engang den af Hr. Luplau Janssen ledede Opposition faar tilstillet os en Anmodning om ekstraordinær Generalforsamling, der tilfredsstiller vore Loves Bud, hvilket den foreliggende af forskellige Grunde ikke gör, vil vi selvfölgelig indkalde til en saadan Generalforsamling og medsende en Imödegaaelse af de af Oppositionen fremforte Ankepunkter. I Mellemtiden skal jeg pröve at forklare Dem Sagens Sammenhæng saa upartisk som en, der er Part i den, kan göre det.
   Der er i Danmark to astronomiske foreninger: Astronomisk Selskab, der bestaar af Fagastronomer, amatörastronomer og et stort Antal astronomiinteresserede, deriblandt mange lærere saavel ved Kommuneskoler som ved höjere Skoler og Læreanstalter i alle de skandinaviske Lande, og Uraniaklubben, der bestaar af nogle enkelte Fagastronomer, mens Hovedparten udgöres af Amatörastronomer og af astronomiinteresserede hovedsagelig i Danmark og især i Köbenhavn. Astronomisk Selskab udgiver Nordisk Astronomisk Tidsskrift, der vist nok maa siges at kræve noget större Viden og Læseevne end det af Uraniaklubben udgivne "Urania". Luplau Janssen er Formand for "Uraniaklubben" og anser det altsaa nu for önskeligt at faa de to Foreninger sammensmeltet. Vi derimod mener, at det ikke vil være gavnligt for Astronomien i Danmark, om dette sker, men at det vil virke mere til Höjnelsen af Interessen for Astronomi, om de to Foreninger Side om Side, hver paa sin Vis og i Fred og Fordragelighed arbejder med dette Maal for Öje og eventuelt ved passende Lejlighed inviterer hinanden til sine Möder. Ved den ordinære Generalforsamling i Fjor foreslog Hr. Luplau Janssen et Fællesarrangement med et Landsmöde, og der löd Bifald fra en lille Gruppe "Medlemmer, der alle tilhörte Uraniaklubben". En saadan Meningstilkendegivelse fra enkelte Medlemmers Side kunde naturligvis ikke være bestemmende for Selskabets Bestyrelse, og denne mente ikke under de daværende Forhold at kunne gaa med til at dele Ansvaret for det paatænkte Landsmöde, ligesom vi naturligvis ikke af en anden Forening kan lade os paatvinge et Möde.
   Oppositionen fremförer forskellige Ankepunkter, bl.a. at Bestyrelsens Uafhængighed er "kompromitteret", fordi Bengt Strömgren og jeg samtidig sidder i Bestyrelsen. Bortset fra den Injurie mod Professor Strömgren, der ligger i denne Udtalelse, skal jeg kun bemærke, at dette, at et overordnet og et underordnet Medlem af en Institution sidder i samme Bestyrelse, er et ganske almindeligt Fænomen i Foreninger af lignende Art som Astronomisk Selskab.
   De spörger, om Oppositionens Aktion skyldes Kværuleren eller personlige Spændinger. Hvad Ankepunktet om Valg af Dirigent angaar, da synes jeg næsten, man har Lov til at betegne det som Kværuleren, da det dog er en ganske uvæsentlig Sag. Jeg er mig ikke bevidst, at der fra min Side har været noget spændt Forhold til Hr. Luplau Janssen, men der var selvfölgelig et velkendt Modsætningsforhold mellem Hr. Luplau Janssen og den afdöde Formand, Professor Elis Strömgren. Dette burde dog vel ikke nu forstyrre Arbejdsroen inden for Selskabet.
   Oppositionen synes i nogen Grad at overse, at Astronomisk Selskab ikke er en lokal dansk Forening, men et interskandinavisk Selskab. Bestyrelsen mener derfor ikke at have Ret til at anvende ret mange af Selskabets Midler til Möder i Köbenhavn, men lægger Hovedvægten paa Fremstillingen af et lödigt Tidsskrift. At dettes Kvalitet vilde forringes, hvis det skulde udkomme 12 Gange om Aaret, föler jeg mig som Redaktör forvisset om, og fra adskillige af vore trofaste Læsere, f.Eks. i Skoleverdenen, har jeg ogsaa modtaget Udtryk for Medhold i denne Anskuelse.
   Jeg kunde skrive Side op og Side ned om denne Aktion mod Bestyrelsen, men vil hellere standse her, idet jeg haaber, at have givet Dem Forklaringen paa de væsentligste Punkter af den Forskel, der findes mellem Hr. Luplau Janssens og vort Syn paa Driften af Astronomisk Selskab.

      Deres forbundne
      (sign.)
      Julie M. Vinter Hansen.
I nedenstående to breve blive fronterne trukket skarpere op:


            Til "ASTRONOMISK SELSKAB" s Medlemmer!

   I Anledning af Luplau Janssen's - meget besnærende - Cirkulære, for at præparere "A.S."s Medlemmer til Bestyrelsesvalget ved den kommende Generalforsamling i "A.S." bedes de ærede Medlemmer nøje gennemtænke Situationen. Hvorfor vil L.J. søge gennemtrumfet, at "A.S." skal arbejde efter samme Program, og med fælles Bestyrelse, som "Urania-Klubben"; og med hvilken Fordel? Det er da netop et stort Plus, at der indenfor dansk Amatørastronomi findes 2 Retninglinier der kunde supplere hinanden. Saa kan hver astronomiinteresseret tilslutte sig den der tiltaler mest, eller dem begge. Ved Sammenslutningen (formelt eller reelt) er Konkurrencen borte, og der er ingen at vælge imellem. Det henstilles derfor indtrængende, at Medlemmerne af "A.S." paa den kommende Generalforsamling, støtter Valget af den bestaaende Bestyrelse (eventuelt ved indsendt Fuldmagt), hvis Aand, gennem snart 30 Aar, har varetaget dansk - ja nordisk - Amatørastronomi paa en - ogsaa i Udlandet - anerkendt Maade.
   Oppositionen indenfor "A.S." viser tilmed den Usømmelighed at foreslaa en ny Bestyrelse, hvori forekommer en forhenværende Nazist. Det paagældende Medlem har - ifølge Oplysninger, der venligst er stillet til min Raadighed af Hr. Luplau Janssen - været Medlem af DNSAP. fra 1935 Januar 17 til 1943 Oktober 2; har under Besætten af Danmark haft Ansættelse i et Firma i Berlin og i et tysk Firma i København, og skjulte ikke sin Sympati for den Magt, der ovefaldt Danmark. En saadan Taktløshed og Fornærmelse mod "A.S."s Medlemmer bør honoreres efter Fortjeneste ved at undlade at støtte Oppositionen.

      Med venlig jydsk A.S.-Hilsen
        Deres ærbødige

        ARTHUR NIELSEN.
        Medlem af "A. S."
          Nr.198.

Fredericia 1948 ultimo Jan.URANIAOBSERVATORIET
Dr. Olgas Vej 25      29/1 1948.
København F.
   ----


Til ASTRONOMISK SELSKABS MEDLEMMER.

Hr. ARTHUR NIELSEN, Fredericia, har til Selskabets Medlemmer sendt et Cirkulære. Jeg tror ikke, at det vil være nødvendigt at sige mange Ord om dets første Afsnit, idet enhver sikkert uden videre kan se, hvilke store Fordele for dansk Amatørastronomi en Gennemførelse af Oppositionens Program vilde medføre. Forandringer ønskes netop, fordi mange af Selskabets Medlemmer mener, at Selskabets Opgaver ikke bliver røgtet forsvarligt.
I Cirkulærets sidste Afsnit taler Hr. ARTHUR NIELSEN mod bedre Vidende, idet han saavel mundtligt som skriftligt, er bleven sat i Kundskab om Sagens rette Stilling. Den Herre, Hr. A.N. hentyder til, er blevet exkluderet af DNSAP for manglende nazistisk Indstilling. Han sidder i "URANIAKLUBBEN"s Bestyrelse sammen med aktive Modstandsfolk, og han er en af vore dygtigste Amatørastronomer. Hans Forhold har forøvrigt ogsaa været nøje undersøgt af "DANSK INGENIØRFORENING", der heller ikke igennem sin Undersøgelse har kunnet konstatere noget Tilfælde af unational Holdning, et Forhold, hvormed Hr. A.N. er bekendt.

         Med venlig Hilsen.
         C. LUPLAU JANSSEN.
Mistillidsdagorden fremsat af medlemmer af Urania-klubben:

Af denne Generalforsamling er ogsaa fremkommet et kortfattet Referat i sidste Hefte af Nord. astr. Tidsskrift. Bestyrelsen forsøger her at forsvare sin Handlemaade i Uoverensstemmelse med Lovenes Bogstav og Mening ved at udtale, at den paaklagede Fremgangsmaade har vundet Hævd ved hyppig Anvendelse, Hertil er ganske kort at bemærke, at en ulovlig Fremgangsmaade ved at anvendes tit ikke derved bliver lovlig. Der er aldrig tidligere nogen, der har kunnet paastaa, at man kunde vinde Hævd paa Ulovlighed. Hermed falder samtlige Bestyrelsens Argumenter til Jorden. Hvis man havde ønsket at gaa lovligt til Værks paa den skete Maade, burde man have søgt i Tide at gennemføre en Lovændring. Da dette ikke er sket, maa vi holde os til Lovene, saaledes som de nu Gang foreligger. Heraf følger, at den saakaldte ekstraordinære Generalforsamling er betydningsløs, saaledes at Selskabet ikke besidder en lovlig valgt Formand, ligesom der i Virkeligheden ikke har fundet noget Valg Sted til den ledige Bestyrelsesplads. Efter Dirigentens Udtalelser var det hele da ogsaa et Prøvevalg.

Generalforsamlingen, d. v. s. de tilstedeværende, holdt Afstemning om Generalforsamlingens Lovlighed. Da dette Punkt heller ikke stod paa Dagsordenen, var ogsaa denne Afstemning i Henhold til Lovene betydningsløs.

Da den fungerende Bestyrelse i den siden da forløbne Tid ikke har følt sig foranlediget til at bringe Foreningens Forhold ind under absolut lovlige Former gennem Indkaldelse til en ny Generalforsamling, har en Kreds af Medlemmer sluttet sig sammen i den Hensigt at faa indført lovlige Forhold i Selskabet og har til Bestyrelsen indsendt efterfølgende Begæring om Afholdelse af ekstraordinær Generalforsamling med følgende Dagsorden:

Undertegnede Medlemmer af »Astronomisk Selskab« fremsætter herved Krav om Afholdelse af Ekstraordinær .Generalforsamling i Henhold til § 11 i Selskabets Love, med følgende Dagsorden:

Valg af Dirigent

Følgende Forslag sættes under Debat og derefter til Afstem ning:

Da den siddende Bestyrelse gennem mange Aar har holdt saavel Mødevirksomheden som Tidsskriftets Hyppighed paa et altfor ringe Niveau og samtidig har vist en meget ringe Grad af Initiativ overfor Løsningen af de Opgaver, der naturligt frembyder sig for Selskabets arbejdende Amatører, og da

Bestyrelsens nuværende Sammensætning, hvor et Bestyrelsesmedlem embedsmæssigt er et andet overordnet, hvorved en Del af Bestyrelsens Uafhængighed kompromitteres, og er i Modstrid med almindelig Skik,

og da Bestyrelsen, trods umiskendelig positiv Indstilling fra Medlemmernes Side paa sidste ordinære Generalforsamling, alligevel har nægtet^at deltage i Tilrettelæggelsen af et Landsmøde i Sommer, efter Indbydelse af »Uraniaklubben« og derved ogsaa har handlet i Modstrid med Lovenes § 2, og da

den siddende Bestyrelse gennem Udsendelse af en Dagsorden for den ekstraordinære Generalforsamling den 13. Maj 1947, der er i Modstrid med Lovenes § 8 og § 12 og derved ved denne Lejlighed har umuliggjort et utvivlsomt lovligt Valg til den ved Formandens Død ledigblevne Plads i Besty-styrelsen og derved har vist sin Mangel paa Evne til at administrere Selskabets Love,

udtaler Forsamlingen sin Mistillid til Bestyrelsen og opfordrer den til at stille sine Mandater til Raadighed.

3) Valg af Formand

4) Valg af § Bestyrelsesmedlemmer.

Denne Udtalelse er underskrevet af følgende Medlemmer:

A. Jensen, Skaanesgade 6, Kbh. Sv. Gjesager, Oxford Alle 44, Kbh. Gerda Gjesager, Oxford Alle 44, Kbh.

C.Luplau Janssen, Dr. Olgas Vej 25, Kbh. Aase Luplau Janssen, Dr. Olgas Vej 25, Kbh. Th. Clausen, Frue Vej 14, Kbh.

K. L. Jensen, Nørager Vej 6.

O. Sørensen, Søborghus Park 21.

E. Buch-Andersen, Aabakkevej 27, Kbh.

Axel Schmuhl, Chr. II's Plads 9, Kbh.

Willy Jørgensen, Sankelmarksgade 14.

Alcor Cederqvist, Nørrebrogade 8, Kbh.

P. Rantzau Stevns, St. Markus Alle 5, Kbh.

Knud Andersen, Østerbrogade 57, M 34, Kbh.

Gøsta Persson, Salling Vej 41, Kbh.

S. R. Edeling, Vejle.

Jens E. Kjemtrup, Haverslev.

S. Bøthel-Christensen, Haverslev.

A. Liebmann, Haverslev.

J. Korsbæk Nielsen, Haverslev.

D.H. Didriksen, Arden.

Vi beder Dem i Sagens Interesse give os Deres Tilslutning, hvilket lettest gøres ved Indsendelse af medfølgende Brevkort. Vi mener, at ethvert Medlem i Astronomisk Selskab maa være interesseret i denne Sag. Der foreslaas følgende nye Medlemmer til Bestyrelsen, idet det foreslaaede Mistillidsvotum ikke gælder Redaktørerne og naturligvis ikke Selskabets Revisorer.

Hr. Løjtnant E. Buch-Andersen.

Hr. Fotograf A. Cederqvist.

Hr. Urmager Sv. Gjesager.

Hr. mag. scient. & fil. kand. C. Luplau Janssen

(Formand).

Hr. Kontorassistent Willy Jørgensen. Hr. Civilingeniør A. Schmuhl.

Gennem mere end 25 Aar, der er forløbet siden den nuværende Bestyrelse tilrev sig Magten, er Astronomisk Selskab blevet misregeret af en Bestyrelse, der igennem Aarenes Løb fuldstændig har tabt Kontakten med dansk Amatørastronomi. Tidsskriftet blev indskrænket til at være et Kvartalsskrift, til hvis Spalter Læserne kun med stor Møje kunde faa Adgang. Mødevirksomheden indskrænkedes til et Minimum. Demonstrationerne paa Stjernehimlen indskrænkedes ogsaa til et Minimum. En Sektion for Observering af variable Stjerner arbejdede til en Begyndelse ganske godt -- den var startet før Bestyrelsen Strømgrens Tid -- men den er efterhaanden sygnet hen, tildels fordi man arbejder efter umoderne Metoder. Selskabet frembyder et trøstesløst Billede af Stagnation og Dødvande. Selskabets Bestyrelse har vist sig overordentlig vrangvillig overfor Reformsforslag og Forslag om Samarbejde med det andet existerende astronomiske Selskab »Uraniaklubben«. Saaledes nægtede man nu i Foraaret kategorisk at være med til Planlæggelsen af det nu med Held gennemførte Landsmøde af Amatørastronomer, der havde samlet over 100 Deltagere, hvoraf mange Medlemmer af A. S. Det blev gennemført af »Uraniaklubben« alene. Tilslutningen til Mødet og hele Mødets Forløb viste, at der var stærk Brug for Stævner af denne Art. Det er kun et lille Udpluk af de uheldige Forhold i Astronomisk Selskab.

Skal der derfor opnaas en mere tilfredsstillende Situation, maa vi af med den siddende Bestyrelse. Til Valget paa den nu indvarslede Generalforsamling foreslaas da de ovenfor nævnte Navne.

Den foreslaaede Bestyrelse har fastlagt følgende Program:

1) Der bør snarest muligt tilstræbes en Samling af alle Amatør astronomer og astronominteresserede i en stor slagkraftig Forening.

2) De existerende Tidsskrifter slaas sammen til et stort maanedligt udkommende Tidsskrift, hvis Spalter staar aabne for Medlemmerne.

3) Modernisering af Selskabets Love, saaledes at Medlemmerne gennem Urafstemning faar fuld Indflydelse paa alle Afgørelser. Det nuværende Fuldmagtssystem er yderst uheldigt. Herunder Indførelse af Forholdstalsvalg.

4) Genindførelse af normal Mødevirksomhed.

5) Modernisering af Sektionsarbejdet.

6) Delagtiggørelse af Medlemmerne i alle de Goder (Boglaan, Adgang til Bedømmelse af Instrumenter, Adgang til Forevisninger paa Stjernehimlen), som Uraniaklubbens Medlemmer hidtil alene har nydt.

7) Energisk og maalbevidst Agitation. Dannelse af Filialforeninger i Provinsen. Afholdelse af Møder og Foredrag i Provinsen, saaledes at Foreningslivet ikke er koncentreret i København.

8) Afholdelse af Landsstævner.

Vi opfordrer alle Selskabets Medlemmer til at slutte op om dette Program, hvis Gennemførelse kan begynde samme Dag, den nye Bestyrelse træder til. Den vil arbejde effektivt for Højnelse af Astronomiens Stilling i Danmark.Underskriv og indsend snarest muligt medfølgende frankerede Brevkort, hvis De vil være med til at gøre A. S. større og bedre.
Bestyrelsens indkaldelse til generalforsamling med anmodning om en tilidserklæring:

ASTRONOMISK SELSKAB

BESTYRELSEN

Observatoriet, Østervoldgade 3, K. Den 19. Januar 1948.

Den ordinære Generalforsamling

afholdes med den nedenfor angivne Dagsorden Onsdag den 4. Februar 1948 Kl. 19 pr. i Studiegaarden, Studiestræde 6.

Efter at der er valgt en Dirigent, behandles følgende Sager:

Bestyrelsen aflægger Beretning om Selskabets Virksomhed i Aaret 1947 og fremlægger det reviderede Regnskab.

Bestyrelsen anmoder Generalforsamlingen om at vedtage saalydende Udtalelse:

„I Anledning af den fra en vis Side inden for Selskabets Medlemskreds fremsatte Kritik af Selskabets Ledelse udtaler Generalforsamlingen,

at den intet har at indvende imod den gennem over 20 Aar fulgte Sædvane, hvorefter Valg af Dirigent ikke opføres som et Punkt paa Generalforsamlingens Dagsorden,

at den anser den ekstraordinære Generalforsamling den 13. Maj 1947 og de paa denne stedfundne Valg for fuldt gyldige, og

at den siddende Bestyrelse har Generalforsamlingens Tillid".

Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer. Efter Tur afgaar Professor, Dr. phil. Bengt Strømgren og Proprietær H. Q. Rasmusen. Bestyrelsen foreslaar Genvalg.

Valg af Redaktør for Finland. Efter Tur afgaar Professor, Fil. dr. Gustaf Jårnefelt. Bestyrelsen foreslaar Genvalg.

Valg af Revisorer og Revisorsuppleanter. Bestyrelsen foreslaar Genvalg af Fuldmægtig Aage Nielsen og Civilingeniør H. H. Dahlerup-Petersen til Revisorer samt Kommunelære Ingolf Andersen til Revisorsuppleant. Til Revisorsuppleant i Stedet for Afdelingsleder E. V. Petersen, der nu er Medlem af Bestyrelsen, foreslaar Bestyrelsen Lektor O. Møller Nielsen.I Henhold til § 11 i Selskabets Love indkaldes derhos efter en derom under 9. Januar 1948 modtagen Begæring fra 21 Medlemmer til ekstraordinær Generalforsamling, der afholdes umiddelbart efter den ordinære Generalforsamling og samme Sted som denne med følgende, af de paagældende Medlemmer formulerede

Dagsorden :

Valg af Dirigent.

Følgende Forslag sættes under Debat og derefter til Afstemning:

Da den siddende Bestyrelse gennem mange Aar har holdt saavel Mødevirksomheden som Tidsskriftets Hyppighed paa et altfor ringe Niveau og samtidig har vist en meget ringe Grad af Initiativ overfor Løsningen af de Opgaver, der naturligt frembyder sig for Selskabets arbejdende Amatører, og da

Bestyrelsens nuværende Sammensætning, hvor et Bestyrelsesmedlem embedsmæssigt er et andet overordnet, hvorved en Del af Bestyrelsens Uafhængighed kom pro mitte res, er i Modstrid med almindelig Skik, og da

Bestyrelsen trods umiskendelig positiv Indstilling fra Medlemmernes Side paa sidste ordinære Generalforsamling alligevel har nægtet at deltage i Tilrettelæggelsen af et Landsmøde i Sommer efter Indbydelse af »Uraniaklubben" og derved og-saa her handlet i Modstrid med Lovenes § 2, og da

den siddende Bestyrelse gennem Udsendelse af en Dagsorden for den ekstraordinære Generalforsamling den 13. Maj 1947, der er i Modstrid med Lovenes § 8 og § 12 og derved ved denne Lejlighed har umuliggjort et utvivlsomt lovligt Valg til den ved Formandens Død ledigblevne Plads i Bestyrelsen og derved har vist sin Mangel paa Evne til at administrere Selskabets Love,

udtaler Forsamlingen sin Mistillid til Bestyrelsen og opfordrer den til at stille sine Mandater til Raadighed.

Valg af Formand.

Valg af 5 Bestyrelsesmedlemmer.

Kun Medlemmer har Adgang til Generalforsamlingerne. Denne Tryksag forevises ved Indgangen.
Bestyrelsens redegørelse for sine synspunkter:

Til Medlemmerne!

Midt i December Maaned 1947 udsendte en Gruppe af Selskabets Medlemmer med Tilknytning til »Uraniaklubben« en Tryksag »Til Astronomisk Selskab's Medlemmer«, indeholdende et summarisk Referat af det paa den ekstraordinære Generalforsamling i Astronomisk Selskab den 13. Maj 1947 passerede og mundende ud i et Krav om Afholdelse af en ny ekstraordinær Generalforsamling med det Formaal at søge den siddende Bestyrelse med Tilknytning til Universitetsobservatoriet erstattet med en anden, hvori 6 Medlemmer af »Uraniaklubben«s nuværende Bestyrelse skulde have Sæde. Den til Bestyrelsen indsendte Begæring om Indkaldelse af en saadan Generalforsamling opfyldte imidlertid ikke de i § 11 i Selskabets Love til en saadan Begæring stillede Krav (bl. a. var den ikke underskrevet af 20 af Selskabets Medlemmer), hvorfor en gentagen Brevveksling med Gruppen blev nødvendig, og først under 9. Januar 1948 har Bestyrelsen modtaget en lovformelig Begæring. Bestyrelsen fandt det herefter naturligt at indkalde den ekstraordinære Generalforsamling til Afholdelse i Forbindelse med den ordinære, der, som det fremgaar af foranstaaende, er berammet til at finde Sted den 4. Februar 1948.

Bestyrelsen vil paa Generalforsamlingerne imødegaa den Kritik, der er rettet imod den, og som har fundet Udtryk i den af Oppositionen stillede Dagsorden. Af Hensyn til de mange, navnlig udenbys Medlemmer, der ikke kan forventes at faa Lejlighed til at overvære Generalforsamlingerne, har vi imidlertid ønsket i Korthed at gøre Rede for Bestyrelsens Stilling til det i Oppositionens Dagsorden anførte.

ad Punkt 1.

Ifølge Lovenes § 12 kan ethvert Selskabet vedrørende Anliggende sættes under Forhandling paa en Generalforsamling, men Afstemning kan kun finde Sted om Sager, der i Forvejen er optaget paa Dagsordenen. Bestemmelsen tilsigter tydeligvis at sikre. Medlemmerne mod overrumplende Beslutninger om Selskabets Anliggender, og det er en Misforstaaelse, naar det fra Urania-kredsens Side formodes, at ogsaa Valg af Dirigent, der er det formelt nødvendige og selvfølgelige indledende Skridt til enhver Generalforsamling, men netop ikke hører til de Selskabsanlig-gender eller Sager, der efter Lovbestemmelsen kan forhandles under denne, skal opføres paa Dagsordenen. Den modsatte Praksis har da ogsaa vundet Hævd inden for Selskabet gennem mere end 20 Aar og kan efter Bestyrelsens Opfattelse ikke anfægtes. Bestyrelsen finder det højst ejendommeligt, at den paagældende Gruppe Medlemmer ikke er veget tilbage fra paa dette uholdbare og derhos rent formelle Grundlag at fremsætte Krav om Arrangering af ekstraordinær Generalforsamling uden Hensyn til den dermed for Selskabet forbundne Ulejlighed og Udgift. Kun ved at de 2 Generalforsamlinger har kunnet kombineres, er disse Ulemper blevet noget reduceret. Endnu bemærkes, at Bestyrelsen for om muligt at begrænse Diskussionen om Formaliteter paa den forestaaende ordinære Generalforsamling har valgt denne Gang at formulere Indkaldelsen under Hensyntagen til de fremsatte Indvendinger.

ad Punkt 2.

Astronomisk Selskabs Bestyrelse vil være meget lydhør over for Ønsker om Personskifter inden, for Bestyrelsen, men staar enig i den Opfattelse, at det Systemskifte, der nu øjensynlig søges fremkaldt, omfattende en Sammensmeltning af „Astronomisk Selskab« og »Uraniaklubben«, ikke vil tjene Medlemmernes Interesser. Vi er som hidtil af den Formening, at de 2 Foreninger er saa uensartede, at Medlemmerne er bedst tjent med, at de hver paa sin Vis og, det maatte ønskes, i Fred og Fordragelighed arbejder for Styrkelse af Interessen for Astronomi.

Oppositionen synes i nogen Grad at overse det Faktum, at »Astronomisk Selskab" ikke er nogen lokal dansk Forening, men en interskandinavisk Sammenslutning. Dette er Baggrunden for, at Bestyrelsen ikke har anset sig berettiget til at anvende ret mange af Selskabets Midler til Afholdelse af Møder i København, men har fundet, at Vægten burde lægges paa at fremstille et lødigt Tidsskrift. Gennem talrige Udtalelser fra vore Medlemmer mener vi at have konstateret, at Hovedparten af vor nuværende Medlemsskare er tilfreds saa vel med Tidsskriftets Indhold som med Antallet af aarlige Hæfter. Vi peger i denne Forbindelse paa Betydningen af, at Tilskudene fra den danske og den finske Stat kan bevares.

Bestyrelsen lægger dernæst megen Vægt paa at organisere og støtte et Sektionsarbejde for aktive Amatørastronomer inden for Selskabet og henviser herved til Sektionerne for Observationer af foranderlige Stjerner og af Maaneokkultationer samt den nyoprettede Sektion for astronomisk Fotografering.

Oppositionen tager fejl, naar den gør gældende, at det er i Modstrid med almindelig Skik, at to Personer, hvoraf den ene er den anden tjenstlig overordnet, sidder i samme Bestyrelse. Som det sikkert vil være kendt, er dette Forhold ganske almindeligt i Foreninger af samme Art som »Astronomisk Selskab«.

Ved »Astronomisk Selskab«s forrige ordinære -- ikke synderlig velbesøgte -- Generalforsamling den 26. Februar 1947 stillede Hr. mag. scient. C. Luplau Janssen en Forespørgsel om, hvorvidt Astronomisk Selskab sammen med »Uraniaklubben« vilde indbyde til et Landsmøde for Amatørastronomer i Sommeren 1947. Efter hans Forespørgsel lød der Bifald fra en lille Gruppe Medlemmer, tilhørende »Uraniaklubben«. En saadan Meningstilkendegivelse kan naturligvis ikke være bindende for Bestyrelsen, der ved et senere Bestyrelsesmøde vedtog at give Tilslutning til en Udtalelse af „Uraniaklubben"s Formand i »Urania«s Martshæfte 1947 om, at de 2 Foreninger har vidt forskellige Ansigter og arbejder mod de samme Maal ad forskellige Veje, og man udtalte under Henvisning hertil, at man herfra vilde anse det for naturligt, at de to Foreninger Side om Side, men hver for sig og ad sine egne Veje søger at fremme de Interesser, de har til Opgave at varetage, og at de lejlighedsvis, naar Anledning dertil foreligger, indbyder hinandens Medlemmer til Foredrag m. v., men at man paa Forhaand fandt det uhensigtsmæssigt, at der blev truffet egentlige Fællesarrangementer.

Efter Professor E. Strømgrens Død var hans Plads som Medlem af og Formand for Bestyrelsen ledig, og det var til Foretagelse af de i denne Anledning fornødne Suppleringsvalg, den ekstraordinære Generalforsamling den 13. Maj 1947 blev indkaldt. Ifølge Dagsordenen skulde der først vælges nyt Bestyrelsesmedlem og derefter Formand, og Bestyrelsen maa fortsat anse denne Rækkefølge for den eneste naturlige og korrekte. Bestyrelsen kan paa ingen Maade erkende, at Medlemmerne er blevet stillet mindre frit med Hensyn til Valget af Formand for Bestyrelsen derved, at dette Valg afholdtes efter Valget af nyt Bestyrelsesmedlem. Medlemmer, der ønskede Formanden valgt uden for den daværende Bestyrelse, kunde jo først søge deres Formandsemne indvalgt i Bestyrelsen og derefter foreslaa vedkommende valgt til Formand. I denne Rækkefølge er Valgene da ogsaa hidtil foregaaet. I Modsætning til Oppositionen anser Bestyrelsen det iøvrigt som en given Ting, at Formanden maa vælges inden for Bestyrelsens Midte. Dette følger saavel af Forholdets Natur som af Lovenes § 8.

ad Punkt 3 og 4.

Allerede fordi det i hvert Tilfælde maa være usikkert, om en Afstemning om Punkt 2 vilde føre til et Mistillidsvotum til Bestyrelsen, kan denne ikke anse det for korrekt, at der efter Punkt 3 og 4 uden videre kræves afholdt Nyvalg.

Bestyrelsen tillader sig at anmode alle Medlemmer, der maatte være i Stand hertil, om at overvære Generalforsamlingerne den 4. Februar 1948. Da det imidlertid maa forventes, at en Del, navnlig udenbys Medlemmer vil være forhindret heri, har Bestyrelsen fundet det naturligt at tilstille Medlemmerne vedlagte Kort, som Medlemmer, der maatte ønske at støtte Bestyrelsen, vil kunne benytte til at give Formanden eller et andet Medlem af Bestyrelsen Fuldmagt til at stemme for sig paa Generalforsamlingerne.


J. M. Vinter Hansen.
Observator, Formand.

E. V. Petersen.
Afdelingsleder.

M. Edelberg.
Eksps. i Indenrigsmin.

H. Q. Rasmusen.
Proprietær.

B. Strømgren.
Professor, Dr. phil.

S. Kierulff.
Forvalter.

C. Scherbe.
Bogbindermester.


Retur!

----

Valid XHTML 1.0 Transitional

Opdateret den 25.08.2006