Foreningen

Line

Nordjysk Astronomisk Forening for Amatører er en forening for astronomisk interesserede i Nordjylland. Vi er 50 medlemmer, der geografisk set, kommer fra Mariager Fjord i syd, til Skagen i nord. Foreningen er upolitisk, og optager alle med interesse for astronomi. Foreningen blev stiftet i 1972 af en håndfuld astronomientusiaster, der var overbeviste om, at der ville være basis for at danne en lokal astronomisk forening, den første i landet. Der findes i dag 12 lokalforeninger i Danmark. NAFA har med tiden vokset sig større, og har i dag mange aktiviteter at byde på.

Kontaktoplysninger

Bestyrelse Navn Telefon E-mail Valgt På valg
Formand og
bibliotekar
Torben Christensen 42 21 32 04 Jan 2015 Jan 2017
Kasserer Svend Petersen 98 14 12 66 Jan 2016 Jan 2018
Sekretær Ove Kristensen 22 51 60 16 Jan 2015 Jan 2017
Bygningsinspektør Hans Christensen 98 86 10 46 Jan 2016 Jan 2018
Reservation af observatoriet og webredaktør
Holger Nielsen 29 82 49 01 Jan 2015 Jan 2017
Mogens Meyer 98 17 95 22 Jan 2016 Jan 2018
Mekanik og computer hardware Svend Petersen 98 14 12 66 Jan 2016 Jan 2018
Øvrige
Vildmosegård Svend Petersen 98 14 12 66
Hans E. Jørgensen 25 31 01 68
Webmaster Morten Olsen

Kontingent

Kontingentet for medlemskab af NAFA er 200 kr. om året.

Indbetales i januar på konto Spar Nord Bank 9236-4587604626

Indmeldelse

Du kan blive medlem af NAFA på denne side.

Bogliste

Liste over bøger, der kan lånes fra NAFAs bibliotek, kan ses på denne side.

Mailliste

NAFA har en lille mailliste til intern brug; den findes på

Vær opmærksom på, at det er den oprindelige afsender, der står som afsender, så besvarelser sendes ikke default til listen.

VLT - Vildmosens Lille Teleskop

Vlt VLT Birkesøvej 16 - Dokkedal - 9280 Storvorde.

Formandsberetninger

2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Line

27. januar 1998

Vedtægter for NAFA

1

Foreningens navn er "Nordjysk Astronomisk Forening for Amatører", forkortet NAFA.
Hjemsted for foreningen er Aalborg.

2

Foreningens formål er samling af astronomisk interesserede og virke for udbredelse af kendskabet til astronomi, samt i fællesskab at medvirke til udforskningen af verdensrummet på amatørbasis.

3

Foreningen er upolitisk og optager alle interesserede.

4

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Det betales i januar for kalenderåret. Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen. Eventuelle restancespørgsmål afgøres af bestyrelsen.

5

Foreningen giver tilskud i form af en af bestyrelsen fastsat kontingentnedsættelse til medlemmer, der abonnerer på et af bestyrelsen fastsat dansk astronomisk tidsskrift for amatører.

6

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i januar måned.

Indkaldelsen skal ske skriftlig og med mindst 14 dages varsel. Forslag som ønskes behandlet, skal sendes til formanden senest 5 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent.

2: Formanden aflægger beretning.

3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4: Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

5: Fastsættelse af kontingent.

6: Evt. indkomne forslag.

7: Evt.

Sekretæren fører protokollen.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der skal bestå af mindst 5 og højest 7 medlemmer, som tillige med 2 suppleanter til bestyrelsen, vælges af lodtrækning, at halvdelen er på valg i lige år, og de øvrige er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte specielle udvalg.

Efter valg af bestyrelse og suppleanter hertil, vælger generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved alm. stemmeflerhed jf. dog 9, og ved skriftlig afstemning, medmindre generalforsamlingen finder denne fremgangsmåde urimelig i det pågældende tilfælde. Genvalg kan finde sted.

7

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 25 medlemmer ønsker det. Disse må dog senest 30 dage før tidspunktet for den ønskede generalforsamling indsende den ønskede dagsorden, underskrevet af alle 25. Bestyrelsen har herefter pligt til at arrangere denne

8

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for anbringelse af foreningens midler, som udover en mindre disponibel kassebeholdning, skal anbringes i bank, sparekasse eller giro. Kassereren har ansvaret at disse regler følges, og han/hun kan tegne foreningen i daglige økonomiske forhold.

9

Ændringer i foreningens vedtægter kræver 2/3 flerhed af samtlige fremmødte medlemmer.

10

Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med mindst 14 dages varsel. Dagsordnen skal kun indeholde dette punkt. Opløsningen af foreningen kan ikke finde sted i månederne juni, juli, august og september, og foreningen kan kun opløses, hvis mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for opløsningen. Opløses foreningen, overdrages dens midler til et fond for oprettelse af en ny astronomisk forening i Nordjylland.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling afholdt den 25. januar 1993

Top

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!